Kuruksai, References

REFERENCES

Forsten,A. & Sharapov, S. 2000. Fossil equids (Mammalia, Equidae) from the Neogene and Pleistocene of Tadzhikistan. Geodiversitas, 2000, 22 (2), 293-314.

Sharapov, Sh. 1986. — Kuruksaiskii Kompleks Pozdnepliotsenovykh Mlekopitaiushshikh Afgano- Tadzhikskoi Depressii. Izdatelstvo “Donish†, Dushanbe, 270 p. (in Russian).

Zhegallo,V.I. 1988. — Otryad Perissodactyla, in Vangengeim, E. A., Sotnikova, M. V., Alekseeva, L. I. i drug. 1988. — Biostratigrafiya Pozdnego Pliotsena- Rannego Pleistotsena Tadzhikistana. Izdatelstvo “Nauka†, Moscow, 126 p. (in Russian).